U prostorijama Preduzeća za uklanjanje otpada i reciklažu Alba Zenica d.o.o. Zenica organiziran je Info dan za medije na kojem je predstavljen projekt Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“ čiji je cilj unapređenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u pet jedinica lokalne samouprave u ZDK i SBK/KSB , u gradu Zenica, te u općinama Žepče, Tešanj, Travnik i Busovača.

Projekt realiziraju GIZ – Njemačka razvojna saradnja kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. Partner u implementaciji projekta je REZ Agencija koja je bila organizator ovog događaja.

Predstavnici medija su imali priliku vidjeti opremu/kontejnere za posebne kategorije otpada (ambalažni otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad i medicinski otpad iz domaćinstava) koji su nabavljeni u okviru projekta i koji će biti postavljeni u JLS u kojima se projekt realizira. Prikupljeni otpad će se, putem ovlaštenih operatera za svaku od navedenih kategorija otpada, adekvatno zbrinuti na propisani način.

S obzirom da je problem zbrinjavanja otpada prisutan, kako u Bosni i Hercegovini, tako  i u zemljama u regionu i šire, mediji su pokazali veliki interes za ovu temu i očekuje se da će i u narednom periodu pratiti aktivnosti koje će se realizirati u okviru projekta.