Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16) i člana 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju, Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

 

KONKURS

za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2016/2017 godinu

 

I . Pravo na dodjelu stipendije

Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2016/2017 godinu redovnim studentima prvog ciklusa II, III i IV godine studija, i integralnog studija II, III, IV, V i VI godine.

1.Pravo učešća na konkursu imaju:

djeca branitelja bez oba roditelja,

djeca šehida / poginulih branitelja,

djeca umrlih vojnih invalida,

djeca ratnih vojnih invalida,

djeca mirnodopskih vojnih invalida,

djeca nosioca ratnog priznanja – odličja,

djeca demobiliziranih branilaca.

 

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:

studenata prve godine studija,

studenata koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,

studenata koji su smješteni u studentske domove,

vanrednih studenata,

studenata – apsolvenata,

studenata koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,

studenata koji primaju stipendiju drugog davaoca,

studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 400,00 KM,

studenata koji sa danom objave konkursa navršavaju 25. godina života,

studenata koji su zasnovali bračnu zajednicu.

Prihod iz tačke 8. ne odnosi se na djecu bez oba roditelja i djecu poginulih branitelja.

 

Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netačne podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.

 

Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu iz porodičnog domaćinstva.

1. Uz prijavu na konkurs prilaže se:

original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu ili ovjerenu kopiju lične karte, ne stariju od 60 dana,

uvjerenje o redovnom studiju iz kojeg je vidljivo da je prvi put upisana navedena godina studija, original ili ovjerena kopija,

izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davaoca, ovjerena u općini, ne starija od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

izvod iz matične knjige umrlih za oca, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,

izvod iz matične knjige umrlih za majku, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,

za porodice poginulih i ratne vojne invalide, uvjerenje o visini porodične ili lične invalidnine, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku, original ili ovjerena kopija,

za dobitnike ratnih priznanja koji nemaju pravo na mjesečni novčani dodatak, ovjerena kopija ratnog priznanja,

za demobilizirane branioce, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,

izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

kopiju tekućeg računa,

uvjerenje o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti, original ili ovjerena kopija,

izvod iz matične knjige rođenih za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,

izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje podnosioca prijave, ne stariji od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija,

uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica a stariji su od 15 godina, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

uvjerenje PIO / MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

uvjerenje o visini plaće za bilo koji mjesec u zadnja 2 mjeseca – original ili ovjerena kopija,

ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti uvjerenje o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

ček PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina), ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

dokaz o visini inostrane penzije/mirovine, ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

 

  1. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.

 

  1. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.

 

VII. Stipendija za akademsku 2016/2017 godinu isplaćuje se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 150,00 KM mjesečno.

 

VIII. Konkursni postupak sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o ostvarivnju prava na stipendiju.

1.Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se Kantonalnoj upravi za branioce/branitelje putem pošte, na adresu Stanična 43. Travnik.

 

Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade SBK/KSB.

1. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

1.Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendije ne vraća se podnosiocu zahtjeva.