Na Vlašiću je održan dvodnevni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Domaćin sastanka bio komesar MUP-a SBK, Faik Adilović.

 

 

Na održanom sastanku razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije BiH za prvih šest mjeseci 2021. godinu, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u Federaciji BiH, rad policije u Federaciji BiH, te druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Posmatrajući stanje sigurnosti na području Federacije BiH, prema statističkim podacima Uprava policija kantonalnih Ministarstava unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, za period januar – juni 2021. godinu u odnosu na isti period 2020. godinu, karakteriše povećanje:broja izvršenih krivičnih djela za 242 djela ili 3,21% više, broja napada na ovlaštena službena lica za jedan napad ili 2,38% više, broja registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 924 prekršaja ili 5,91% više, dok je smanjen broj saobraćajnih nesreća za 260 nesreća ili 2,75% manje.

Okončan dvodnevni sastanak Koordinacije direktora FUP-a i komesara

Drugog dana sastanka pridružili su se Erik Larson ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih država, a u ime direktora Stivena Glasera, iz Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL), te Dijana Stevanović ispred Delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini i Marica Bender predstavnica Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, inače voditeljica projekta “Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, europskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini”.

U svom obraćanju Larson je ukratko iznio određene segmente iz izvršne naredbe predsjednika SAD-a Bidena od 9. juna 2021. godine, posebno kada je riječ o dijelovima iste koja se odnosi na korupciju koja bez obzira gdje se dešava, direktno šteti politici nacionalne sigurnosti, ekonomskog razvoja društva svih savremenih država, a posebno BiH. On je takođe istaknuo da po definiciji korupcija služi interesima pojedinaca koji ostvaruju dobit i posvećeni su ličnim interesima, a nikako interesima države i njenih građana. Korupcija potkopava ekonomski razvoj, pomaže organizovanom kriminalu i umanjuje povjerenje građana u demokratske procese. Isto tako Larson je stavio akcenat na dugogodišnju posvećenost SAD-a promicanju i zaštiti demokratskih institucija, posebno u vremenu koje dolazi.

Dijana Stevanović je navela da Delegacija Europske UnijeUred specijalnog predstavnika Evropske Unije podržava koordinacijske sastanka policiske agencija u FBiH, imajući u vidu da je jedna od preporuka mišljenje i analitikog izvještaja Europske unije na pobojšanju i jačanju međuagencijske policijske saradnje, a sve u cilju jačanja međusobne i efikasnije razmjene podataka u borbi protiv svih vidova kriminala u BiH. Stevanović je takođe istaknula da će Evropska Komisija nastaviti sa pružanjem podrške policijskim agencija u BiH kroz tehničku, programsku i savjetodavnu podrašku, a sve u cilju jačanja kapaciteta u sektoru sigurnosti BiH u skaldu sa Europskim standardima.

U sklopu implementacije projekta Vijeća Europe “Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, europskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini”, koji za cilj ima osiguranje poštivanja ljudskih prava lica lišenih slobode, bez obzira na prirodu i dužinu njihovog zadržavanja u pritvoru, kao i ujednačavanje postupanja policijskih službenika u Bosni i Hercegovni prema ovoj kategoriji lica, sačinjeno je prvo izdanje priručnika za policijske agencije u BiH „Ljudska prava lica lišenih slobode u policijskom pritvoru“

Okončan dvodnevni sastanak Koordinacije direktora FUP-a i komesara

Vezano za navedeno Bender je predstavila navedeni priručnik, ističući da nije svrha istog da zamijeni postojeću dobru praksu nego da je dopuni i obogati preporukama Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Vijeće Europe, kao implementator projekta, vjeruje da će ovaj materijal direktno doprinijeti boljem poštivanju ljudskih prava, ali i da će biti vrijedan doprinos institucionalnoj obuci o ljudskim pravima u agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini.