Mervana Mujić , po zanimanju  defetolog – logoped, u još uvijek aktuelnom sazivu Općinskog vijeća Travnik bila je nezavisna vijećnica, a na predstojećim izborima  kandidatkinja je  na listi SDP za OV Travnik. U razgovoru za portal www.hronika.ba  poručuje biračima da će biti glas  onih koje vlast osiromšila , prevarila i ponizila.

 

hronika.ba: Kako ocjenjujete sadašnji trenutak u kakvoj atmosferi dočekujemo izbore?

Mujić: Stanje je zabrinjavajuće jer sve ove godine obični građani muku muče kako da preživjeti. Strah za vlastitu i egzistenciju svoje porodice sada je pandemijom virusa korona dodatno pojačan. Više nije samo pitanje kako sastaviti kraj s krajem nego i kako izbjeći realnu opasnost da tebe ili nekoga od tvojih najbližih ne napadne virus koji u ozbiljnom broju slučajeva završava sa fatalnim posljedicama.

Nažalost s tim se lista svega što u  čovjeku stvara osjećaj neizvjesnosti ne završava. Baš naprotiv, vrlo snažan je osjećaj nepovjerenja u sistem koji običnom čovjeku ne pruža nikakvu sigurnost  i koji nas ostavlja prepuštene same sebi. Pa ako preživiš dobro da si preživio, a podjednake su šanse i da završiš potpuno drugačije.

Takav odnos na žalost, nije samo na višim nivoima vlasti. Identičan je i odnos naše lokalne vlasti prema građanima. Šta je konkretno  vlast učinila da ublaži posljedice udara postojeće krize na građane? Pošteno rečeno ništa zbog toga nam je općina sve praznija, ljudi masovno odlaze, to oni najperspektivniji najčešće. Na koga sutra možemo računati kao na nosioce razvoja ovog kraja? Na one, na koje se nigdje u svijetu ne računa.  Na one koji su diplome sticali na čudne načine, koji ne mogu biti garancija ničem razumnom, a  kamo li biti temelj razvoja i stvaranja pretpostavki da mladi ljudi prestanu razmišljati kako otići i počnu razmišljati kako stvarati budućnost kod svoje kuće? Stanje  do kojeg su nas doveli vladajući je doslovce takvo.

 

hronika.ba: Kao aktuelna vijećnica šta izdvajate kao gorući problem u našoj zajednici?

 

Mujić: Travnik je decenijama važio za jednu od najprosperitetnijih općina u BiH, a gdje smo sada? Šta je urađeno u prethodne četiri godine  kako bi ova općina vratila mjesto koje je zauzimala zadnjih 50-60 godina? Ništa.  Sa ovkvom politikom se ni u budućnosti nećemo pomjeriti ni za jedno mjesto na skali privrednog i općeg društvenog razvoja ove zemlje, a pretpostavke imamo. Imamo pretpostavke za razvoj industrije i drugih grana privrede, poljoprivrede i turizma posebno. Imamo i narod kakav ima malo ko u ovoj zemlji, ali  nemamo dugoročnu strategiju razvoja i nemamo u vlasti ljude koji takvu strategiju znaju realizovati. Još je manje onih koji su spremni zasukati rukave da je realizuju.

Svijet se ne može načuditi kakvim turističkim potencijalima raspolažemo. Ko se kao mi može pohvaliti Vlašićem, ili kulturno istorijskim bogatstvom koje Travnik posjeduje?  Šta smo od svega toga iskoristili?  Ništa. Zašto? Zato što našim vlastodršcima u prvom planu nije ljubav prema svojoj općini i njezinim ljudima nego isključivo stranački i lični interesi, s takvim odnosom se ne može na zelenu granu, niti možemo napredovati kao zajednica.

 

hronika.ba: Kako ste vidjeli rad vijeća u prošlom mandatu? Da li se moglo više?

 

Mujić: Na izvjestan način, stanje u kakvom je Travnik danas je u uskoj vezi i sa radom Općinskog vijeća u prethodnom mandatu. To je, jednostavno rečeno, vrijeme u kojem je mandat iskorišten da se održi zatečeno stanje i pozicije vlasti. Vrijeme u kojem sjednice nisu zakazivane zbog nespremnosti vladajućih partija, SDA i HDZ, da se dogovore  oko najelementarnijih stvari, kamo li oko pitanja koja za ovaj kraj znače život. Zbog njihovog međusobnog natezanja općinsko vijeće ni na koji način nije ispunilo zadaću koja je bila pred njim. Rezultat je onakav kakav je jedino i mogao biti, o tome uostalom govore i statistički podaci iz kojih je evidentno da se Travnik, što se razvoja tiče, za 4 godine nije pomakao s mrtve tačke.

I ne samo da su SDA i HDZ zbog nespremnosti na kompromise odgovorni za loš učinak rada općinskog vijeća nego su zahvaljujući činjenici da imaju većinu u vijeću redovno obarali i sve inicijative iz redova opozicije ako iste ne odgovaraju isključivo njihovim stranačkim interesima. O tome svjedoče i primjeri koje ću ponuditi – a takvih je mnogo u prethodne četiri godine ne samo u mom slučaju nego i ostalih kolega iz opozicije.

U maju ove godina sam, pred vijeće izišla s inicijativom da se, kako bi se lakše savladala kriza izazvana virusom korona, građanima ponudi na korištenje poljoprivredno zemljište kojeg na području općine Travnik ima u izobilju. Nažalost, inicijativa je odbijena uz obrazloženje da bi takva podjela bila nezakonita. Nezadovoljna odgovorom istražila sam pozadinu odbijanja ove inicijative i saznala da su brojne parcele poljoprivrednog zemljišta općine Travnik u vlasništvu PD Vlašić pretvarane u građevinsko zemljište i kao takve dodjeljivane pravnim i fizičkim licima. Zbog ovoga sam naknadno tražila obrazloženje u vezi s kršenjem zakona u podjeli  državnog zemljišta, i insistirala da se takva, nezakonita i nemoralna praksa zaustavi jer ću, u protivnom,  o svemu obavijestiti istražne organe, tužilaštvo i sve nadležne institucije.  Sve to naravno nije pomoglo. Oni koji su za nepoštovanje zakona i najodgovorniji na ova se pitanja nisu osvrnuli, pa nikakav odgovor nije dostavljen do kraja mandata Općinskoga vijeća u prošlom sazivu.

Primjer negativne prakse i slučaj javne ustanove  Centar za socijalni rad Travnik čiji je osnivač Općinsko vijeće. Upravni odbor Centra ima obavezu da u zakonom propisanom roku raspiše konkurs za imenovanje  direktora, ali oni to nisu učinili. I tu sam išla s inicijativom da Općinsko vijeće naloži upravnom odboru ustanove raspisivanje konkursa, što naravno nije učinjeno ni do naše zadnje sjednice. Obzirom da je Centar za socijalni rad ustanova s jakim angažmanom na polju socijalne stabilnosti građana,  ovo je moralo proizvesti negativne posljedice, posebice prema osobama u stanju potrebe i korisnicima usluga Centra.

Šta je u pozadini priče? Opet političko nadmudrivanje između HDZ i SDA – i zanemarivanje građana zbog interesa dviju političko-stranačkih oligarhija. Tako će, nažalost, biti i u budućnosti ostane li odnos političkih snaga u Općinskom vijeću onakav kakav smo imali u prethodne četiri godine. Ojača li, međutim, opozicija, SDP prije svega, stvorit će se pretpostavke da se spriječe negativne pojave i stranačka nadmudrivanja dviju interesnih grupa koje građane drže u ubjeđenju da sve ovo ne rade zbog sebe nego zbog svojih naroda. Ako opozicija uspije izvršiti pritisak na HDZ i SDA i sjednice vijeća počnu javno da se prenose građani će se moći uvjeriti da se unutar vijeća često zloupotrebljava povjerenje koje su svojim zastupnicima dali. Transparentan rad u budućnosti koji podrazumijeva građanski monitoring primorat će članove općinskog vijeća da u potpunosti rade za najbolji interes onih koji su ih izabrali na ova odgovorna mjesta.  Kao obaveza mora se uvesti podnošenje tromjesečnog  izvještaja za građane i javnost  o radu Općinskog vijeća, načelnika i općinske administracije, svih prihoda i rashoda i potpunom javnom i transparentnom trošenju budžetskih sredstava. Budžet općine kao i svaka promjena njegovih stavki treba biti objavljena na zvaničnoj stranici Općine, a građani imaju pravo da vide kako je utrošena svaka marka počevši od troškova reprezentacije do kapitalnih investicija.

 

hronika.ba: Po vama na koji se način mogu poboljšati metode za pomoć socijalno nevidljivih grupa?

 

Mujić: Mora se, i to pod hitno, učiniti sve kako bi se povećala mogućnost za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, umanjiti socijalna isključenost i siromaštvo marginaliziranih skupina, i kadrovski ojačati i poboljšati kvalitet rada stručnjaka koji rade sa ljudima iz ove skupine stanovnika.

Zbog onih koji su o tome manje informisani dodala bih još nešto. Marginaliziranim skupinama pripadaju i pripadnici nacionalnih manjina – romska populacija posebno – zatim dugotrajno nezaposlene osobe, osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja, beskućnici i svi ostali građani kojima je potrebna pomoć od strane zajednice.. Radi se, drugim riječima, o vrlo raznolikoj populaciji koja traži multidisciplinaran pristup onih koji su za rad s tom populacijom zaduženi. Važno  je ovim ljudima pružiti posebno dizajnirane programe usmjerene jačanju njihovih potencijala i smanjenju socijalne isključenosti. Sve nabrojano opet, nameće potrebu izrade posebne strategije koja se neće bazirati samo na kratkim projektnim aktivnostima nego će postati dio sistemskog rješenja. Najbolje bi bilo da koristimo iskustva susjednih zemalja evropske unije čiji gradovi imaju već razvijene ovakve sisteme.

 

hronika.ba: Šta će biti u fokusu u vašem eventualnom sljedećem mandatu?

 

Mujić: Moj fokus će ostati na zastupanju i radu u interesu običnog čovjeka, a područja u kojima se svakodnevni život može i mora poboljšati su brojna.

Zauzeti se za stvaranje boljih uslova u kojima odrastaju naša djeca. Subvencioniranje troškova boravka u vrtićima od strane općine će omogućiti svakom djetetu jednako pravo da pohađa ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja. Proširenje postojećih kapaciteta ovih ustanova u vlasništvu općine će skratiti čekanje na upis mališana u vrtiće. Zauzeti se da općina omogući angažman stručnih kadrova neophodnih za provođenje inkluzije u predškolskim ustanovama što će olakšati uključenje djece sa razvojnim poteškoćama u vrtiće. Zauzeti se za uvođenje sistema „sport bez članarine“ za  djecu i adolescente pri čemu troškove sportskim klubovima snosi općina Travnik iz sredstava koja su za to predviđena budžetskom stavkom. Sport je neophodan za pravilan razvoj djece kako na polju fizičkog razvoja tako i na polju jačanja socijalnih kompetencija djeteta. Na žalost zbog loše finansijske situacije roditelja mnoga djeca su isključena iz sportskih aktivnosti unutar brojnih sportskih klubova. Naša je zadaća i odgovornost da svoj djeci omogućimo podjednake uslove za uključenje u sportske aktivnosti. Zauzeti se za uvođenje subvencioniranja troškova prevoza za učenike koji koriste gradski prevoz od kuće do škole i povećanje stipendija za učenike i studente , što se također mora pozicionirati kroz budžetsku stavku općine. Namjeravam nastaviti biti glas svakog običnog građanina, posebno onih ugroženih i obespravljenih kakvih je na desetine travničana.  Obaveza mi je suprotstavljanje nepravdi koju postojeće strukture vlasti decenijama čine običnom čovjeku. Želim svojim djelovanjem i dalje ljudima pružati nadu da je i ovdje moguć život dostojan čovjeka i život sa više osjetljivosti prema potrebama svih građana, bez nacionalnih podjela. Namjeravam svojim djelovanjem pridonijeti i dalje da postojeći sistem kaubojskog i stranačkog nadmudrivanja nacionalnih oligarhija zamijeni  sistem vladavine zakona u kojoj je isključena mogućnost stvaranja lične koristi i raznih političkih talova. Želim i sama uticati na promjenu koja će kod svakog travničanina povratiti ponos svojstven ljudima sa našeg travničkog kraja,  a ne da bježe od zle vlasti i straha za egzistenciju, jer je više nego očito da se više nema kuda pobjeći. Čovjek se uvijek drži za riječ i date riječi,  bez zadrške mogu obećati da ukoliko budem birana za općinskog vijećnika i naredne četiri godine ostajem na kursu, na kojem sam bila i prethodne četiri godine. Taj put, uvjeravam građane Travnika, slijede i svi ostali kandidati na listi SDP.

hronika.ba: Hvala Vam na razgovoru.