Ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona (SBK), Bojan Domić uručio je Rješenje o institucionalnoj akreditaciji predstavnicima Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku.

 

Na osnovu zadovoljenja svih postavljenih kriterija od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine, Internacionalnom univerzitetu Travnik dodijeljeno je Rješenje o institucionalnoj akreditaciji i tako je IUT-e postao prvi reakreditovani univerzitet na području Srednjobosanskog kantona.

Nakon uručenja Rješenja o institucionalnoj akreditaciji ministar Domić je izjavio da mu je drago što je uspješno okončan proces reakreditacije koji je veoma značajan, ne samo za Internacionalni univerzitet Travnik, nego i za čitav Srednjobosanski kanton (SBK). Ministar Domić je izrazio zadovoljsto što je Internacionalni univerzitet Travnik prilikom evaluacije ispunio kriterije za institucionalnu akreditaciju što je potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada.

Prema riječima V.D. rektora Internacionalnog univerziteta Travnik, prof. dr. Rajka Kasagića, Rješenje o institucionalnoj akreditaciji izdaje se na period do pet godina i u narednom periodu IUT-e će nastaviti povećavati kvalitet obrazovnog procesa s ciljem da se ta znanja i vještine usklade prema potrebama tržišta rada. Dodao je da će na IUT-u nastojati usaditi kod mladih ljudi kreativnost, vještine i inovacije kako bi se lakše uključili u privredne i društvene tokove poslije završetka studija, jer je upravo osnivač Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić dobio veliki broj nagrada za doprinos privredi kroz obrazovanje.

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je po isteku petogodišnje akreditacije podnio zahtjev za institucionalnu akreditaciju Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona (SBK) koji je proslijeđen Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH sa prijedlogom za imenovanjem Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za institucionalnu akreditaciju.

Na osnovu izvještaja i mišljenja Komisije stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta, da Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku ispunjava propisane uvjete i da je ispunio kriterije za institucionalnu akreditaciju, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH dala je Preporuku o akreditaciji Internacionalnog univerziteta Travnik, na osnovu kojeg je Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona (SBK) dodijelilo Rješenje o institucionalnoj akreditaciji.

Članovi Komisije za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama, na osnovu posmatranih deset oblasti tokom obavljene posjete Internacionalnom univerzitetu Travnik kao i tokom trajanja procesa akreditacije do konačne preporuke, dala je visoke ocjene za posmatrane oblasti.

Internacionalni univerzitet Travnik je ovom reakreditacijom još jednom potvrdio da neprekidno radi na unapređenju i inoviranju nastavnih planova i programa, kao i uvođenju novih metoda u izvođenju nastave, u skladu s ubrzanim tehnološkim razvojem.