Iz Udruženja  poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine  pozdravljaju jednoglasan zaključak zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta Fedracije BiH kojim se od Vlade FBiH traži da u roku od 60 dana u parlamentarnu proceduru dostavi prijedloge novih te izmjene i dopune postojećih zakona koje je pripremilo Udruženje poslodavaca FBiH.

 

Ovaj zaključak je usvojen na danas održanoj tematskoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na čijem dnevnom redu je bilo razmatranje inicijativa za donošenje zakona koje je pripremilo UPFBiH,  a koji imaju za cilj  rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta.

Iz UPFBiH pozivaju zastupnike Zastupničkog doma Parlamenta FBiH da uzmu aktivno učešće u izradi predloženih zakona i da predlože rješenja koja će poboljšati tekstove zakona u općem interesu.

Rasprava koja je uslijedila nakon prezentacije i predstavljanja predloženih zakonskih rješenja od strane UPFBiH pokazala je da kod zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH postoji određeni stepen nerazumijevanja i pogrešnog percipiranja određenih prijedloga koje su ponodili poslodavci. Što ukazuje na potrebu češćih kontakata, razmjene informacija i razvijanja partnerskog odnosa kada je u pitanju donošenje zakonskih rješenja na nivou FBiH u cilju rasterećenja privrede, smanjenja sive ekonimije i poboljšanja fiskalne discipline, smanjenja nezaposlenosti, povećanja plaća i investicija, podizanja konkurentske sposobnosti domaće privrede, pojednostavljenja i ubrzavanja administrativnih procedura, kao i smanjenja  troškova poslovanja.

Zastupnički dom Parlamenta FBiH odobrio inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH

Iz UPFFBiH pozivaju zastupnike Zastupničkog doma Parlamenta FBiH da prilikom rasprave i donošenja zakona koje je predložilo UPFBiH po strani ostave vlastite, stranačke i ideološke interese i da im u prvom planu bude donošenje zakonskih rješenja koja će biti u općem interesu, interesu države, radnika i poslodavaca, realnog sektora koji  pune budžet i budžetske fondove na svim nivoima.

Podsjećamo, UPFBiH uputilo je sredinom marta inicijativu Vladi i Parlamentu FBiH za usvajanje inicijativa i zakona, među kojima je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljene sredinom 2018., a odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, o cestovnom prometu, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvaju i zapošljavanju lica s invaliditetom, koji će biti razmatrani po skraćenom postpuku. Osim toga, UPFBiH pripremilo je još 20 tekstova zakona, među kojima su novi tekstovi zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o privrednim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o naftnim derivatima, te Zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH.