JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općina Travnik i Donji Vakuf, te naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije magistralne ceste M-5 na dionici Donji Vakuf 1 – Turbe, da uzmu učešće u

 

JAVNOJ RASPRAVI

o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionici Donji Vakuf 1 – Turbe (M-5)

koja će se održati u prostorijama Općine Travnik 11.9.2019. godine u 10:00, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38 i na web stranici Općine Travnik.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 11.9.2019. godine putem e-mail adrese: [email protected].

Dnevni red:

  1. Prezentacija nacrta Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionici Donji Vakuf 1 – Turbe (M-5)
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja