Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantonaod 30.oktobra do 1.novembra 2019. godine organiziraju trodnevnu radionicu u Sarajevu o javno-privatnom partnerstvu „Jačanje kapaciteta javnih tijela u pripremi projekata JPP“ uz finansijusku podršku programa TAIEX.

 

 

S obzirom da javno-privatno partnerstvo predstavlja novinu u teoriji i praksi u Bosni i Hercegovini, FIPA i Ministarstvo privrede TK su u junu 2018. godine aplicirali za dvije aktivnosti u okviru TAIEX tehničke podrške, kako bi primjenom ovog instrumenta doprinijeli jačanju kapaciteta javnih tijela u oblasti javno-privatnog partnerstva.

Radionica je namijenjene predstavnicima javnih tijela s kantonalnih i lokalnih nivoa vlasti, koji će raditi na identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva, a na kojoj su predavači predstavnici institucija iz država članica Europske unije.

Radionica će omogućiti predstavnicima javnih tijela da se upoznaju s institucionalnim okvirom i praksom iz oblasti javno-privatnog partnerstva u državama članicama EU, da definiraju preduvjete za identificiranje potencijalnih projekata, učestvuju u procesu pripreme i provedbe projekata JPP-a, razvijaju modele za praćenje JPP projekata, analiziraju i predlažu potencijalne JPP projekte i slično.

S obzirom na povećan interes stranih investitora za ulaganje u JPP projekte u BiH, te samo tek nekoliko takvih projekata do sada realiziranih, nadamo se da će ova radionica doprinijeti povećanju broja JPP projekata, a samim tim i investicija kako stranih tako i domaćih.