Na Kamberovića polju u Zenici jučer je organizovana sadnja gorskog javora i jasena. Lokacija uz sportske terene izabrana je iz razloga što je na ovom području utvrđen deficit dendroflora.

 

Osim estetsko dekorativnog efekta sadnjom gorskog javora dopunjen je postojeći drvored javora duž šetnice. Dugoročni cilj je da stabla jasena zamijene postojeća stabla topole i jablana, čije se odumiranje uslijed starosti očekuje u predstojećem periodu.

Sadnja je izvršena na osnovu ugovora čija je vrijednost 14.995,50 KM bez PDV –a. Pored sadnje 57 sadnica, ugovorom je predviđeno i postavljanje 25 klupa. Klupe sa naslonom biće postavljene duž šetnice i uz sportska igrališta.

Koristimo priliku da apelujemo na građane da se savjesno odnose prema zajedničkoj imovini, kao i da eventualne vandalske radnje prijave nadležnim organima.

 

(www.zenica.ba)