Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju, Preporuke za škole za sigurno održavanje nastave u kontekstu COVID-19 Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te preporuke Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike (broj: 04-01-sl/2020 od 1.9.2020. godine) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta SBK/KSB  (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) donosi sljedeće Upute za početak nastave u novoj školskoj 2020./2021. godini.

 

 1. Nastava u školskoj 2020/21 počinje 7.9.2020.godine u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o srednjoj školi ( Službene novine KSB/SBK broj 11/01, 17/04).
 2. Redovita nastava u osnovnoj školi organizirat će se za razrednu nastavu (od I do V razreda) i predmetnu nastavu (od VI do IX razreda), kao i u srednjoj školi za sve razrede (od I do IV razreda), te za praktičnu nastavu za srednje škole.
 3. Učenici koji pripadaju ranjivim skupinama ili sa kroničnom oboljenjima, mogu po zahtjevu roditelja ostati kod kuće i za njih će se organizirati nastava na daljinu.
 4. Broj učenika u učionici zavisiti će od veličine same prostorije. Školske klupe u učionici razmiču se tako da učenici sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (približno 1,5 m, a po mogućnosti 2 m). Ukoliko prostorni i materijalni uvjeti to dozvoljavaju, isključivo po jedan učenik sjedi u školskoj klupi (ukoliko prostorni uvjeti to ne dozvoljavaju mogu sjediti jedan do drugoga, a ne licem u lice uz primjeren razmak).
 5. Iznimno od prethodne točke 4., za razrede od VI. do IX. razreda osnovne škole u kojima nije moguće osigurati fizički razmak od 1,5 m u učionicama, te za srednje škole u kojima nije moguće osigurati fizički razmak od oko 2 m u učionicama između svih osoba (učenika i nastavnika), ako je moguće s obzirom na nastavni proces, preporučuje se organizirati turnuse na način da se određeni razredni odjel podjeli na dvije grupe učenika te u školu naizmjenično dolazi jedna pa druga grupa učenika (turnusi u trajanju od 1 tjedan ili režimu 3+2/2+3 dana).

Grupe učenika po turnusima trebaju biti stalne (nepromjenjive). Ovaj prijedlog nije kompatibilan s osnovnom pedagoškom smjernicom da se nastava održava za sve učenike istovremeno i u smislu dobrobiti djece je najnepovoljniji. Organizacija nastave iz ove točke primjenjuje se iznimno u slučaju kada drugim predloženim mjerama (primjerice različiti termini početka nastave i sl.) nije moguće osigurati razmak između učenika u razredu veći od 1,5 m.

 1. Školski sat traje 30 minuta, a dnevno opterećenje nastavom najviše do 3 ili 4 sata u razrednoj nastavi, a do 5 u predmetnoj nastavi osnovne škole i srednjoj školi. Ukida se veliki odmor, a za vrijeme malog odmora (5 minuta) učenici uglavnom ostaju u učionici.
 2. Za realizaciju redovne nastave u školi, škole su dužne u cijelosti i krajnje odgovorno pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera sadržanih u Preporukama za škole u kontekstu COVID-19 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK, a koje su sastavni dio ovih Uputa kao i Dodatnih uputa i procedura propisanih od strane Ministarstva.
 3. Zbog kratkoće trajanja školskoga sata i ostavljene mogućnosti pohađanja nastave na daljinu , predmetni nastavnici dužni su redovito postavljati materijale realiziranih nastavnih sadržaje na odabranoj digitalnoj platformi koju određena škola koristi (Google classroom, ZOOM i sl.)
 4. Zadužuju se stručni aktivi da sačine reducirane sadržaje za sve predmete, iste predaju pedagogu i direktoru radi praćenja realizacije.
 5. U nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvoditi samo individualne vježbe, i to na otvorenom kada to dopuštaju vremenske prilike.
 6. Zadužuju se ravnatelji/ice da redovito, najmanje svakih 15 dana, izvještavaju Ministarstvo o realizaciji nastavnog procesa i u školi i putem IKT tehnologije.
 7. Škole su dužne provesti planiranu edukaciju u skladu sa aktom Ministarstva broj: 01-30-sl./20 od 7.8.2020 god., te edukaciju o sprečavanju širenja COVID-19 i važnosti propisanih epidemioloških mjera.
 8. Kako bi ispoštovali pedagoška pravila na kojima se temelji ova Uputa sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su učiniti školsko okruženje maksimalno sigurnima za sve učenike, nastavnike i ostalo školsko osoblje. Sigurno okruženje, zahtjeva određene restriktivne mjere, maksimalnu odgovornost rukovodstava škole, nastavnika, kao i prihvaćanje, poštivanje i razumijevanje od strane učenika i njihovih roditelja te obveznu prilagodbu organizacijske izvedbe nastavnog procesa za svaku školu u skladu s raspoloživim prostorno-materijalnim uvjetima.
 9. Organizacijska prilagodna izvedbe nastavnog procesa, podrazumijeva sljedeće obvezne mjere:
 • Nastavnici i ostalo školsko osoblje dužno je doći 30 minuta (ili ranije zavisno od toga kada prvi učenici koji se prevoze do škole dolaze u školsko dvorište) prije početka nastave, uz prethodnu obveznu procjenu vlastitog zdravstvenog stanje (npr. prethodno izmjerena tjelesna temperatura),
 • Roditelji su obvezni prije upućivanja djeteta u školu napraviti procjenu zdravstvenog stanja svoga djeteta (povišena tjelesna temperatura, osjećaj malaksalosti, kašalj, curenje nosa i sl.) i isto evidentirati u propisani obrazac,
 • Svi uposlenici u školi, učenici starijih razreda (u skladu s odredbama iz točke 1.5.Dodatnih Uputa), kao i posjetitelji dužni su nositi masku na licu u učionici i ostalom školskom prostoru. Preporučuju se platnene maske, koje treba redovito prati,
 • Po dolasku u školu učenici se ne zadržavaju nepotrebno u školskom dvorištu nego odmah ulaze u školu. Na ulazu u školu vrše dezinfekciju ruku te ih dočekuju dežurni nastavnici i upućuju u razred,
 • U razredu učenike obvezno dočekuje učitelj odnosno nastavnik (nastavnik koji po rasporedu sati za taj dan ima prvi sat u konkretnom odjelu), koji vodi brigu o socijalnoj distanci među učenicima kao i o potrebi njihovoga kretanja u učionici,
 • Kabinetski oblik izvedbe nastavnog procesa, u cilju smanjenja intenziteta kretanja učenika u školskom prostoru, ne primjenjivati, osim ako predmetni nastavnik ne procjeni kako je isto nužno radi kvalitete obrade nastavne jedinice i mogućnosti boljeg razumijevanja nastavnog sadržaja od strane učenika,
 • U razrednoj i predmetnoj nastavi, učitelji maksimalno vode brigu o potrebi učenika za fizičkim kretanjem. Stoga, dužni su tijekom nastave (preporuka je početkom svakoga nastavnoga sata) primjenjivati određene metodičke tehnike koji će omogućiti učenicima da iskažu i zadovolje potrebu u svezi slobodnoga kretanja kako bi na taj način potrebu za kretanjem tijekom maloga odmora sveli na minimum, točnije vrijeme maloga odmora koristiti uglavnom za pripremu za novi nastavni sat. Ukoliko postoji potreba učenika za odlazak u toalet, nastavnik je dužan omogućiti učeniku odlazak za vrijeme trajanja sata, kako ne bi došlo do nepotrebnog grupiranja učenika za vrijeme malog odmora,
 • Odlazak učenika nakon završetka nastavnog procesa, kao i iz samog školskog dvorišta, također organizacijski urediti na način da iz škole izlazi grupa po grupa, smanjujući maksimalno vjerojatnost za tjelesnim kontaktom između učenika,
 • Problematika sigurnoga prijevoza učenika, kada je u pitanju poštivanje epidemioloških mjera, predstavlja odgovornost i obvezu prijevoznika koji su dužni epidemiološke mjere poštivati i osigurati njihovo poštivanje za vrijeme prijevoza učenika,
 • Sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su početkom školske 2020./2021. godine, po mogućnosti prije početka nastavne 2020./2021. godine, upoznati roditelje s ovim uputama i obvezama koje proizlaze iz istih. Akcentirati važnost odgovornog i savjesnog ponašanja roditelja kao jednog od glavnih aktera u odgoju i obrazovanju, a samim tim i nastavnom procesu. Traženo škole mogu učiniti putem telefona ili na drugi primjereni način (postavljenje Uputa na web stranici škole, slanje u viber grupe i sl.) koji neće podrazumijevati direktan kontakt s roditeljima.
 1. Svaka škola je dužna razviti svoj plan organizacije i rada za vrijeme trajanja pandemije, na način i u skladu sa Preporukom Zavoda za javno zdravstvo FBiH (prijedlog Plana za odgojno-obrazovne ustanove nalazi se u privitku).
 2. Ministarstvo obrazovanja, u suradnji s Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB, pratiti će redovito epidemiološku situaciju i u tom kontekstu redovito vršiti izmjene (pogoršanje epidemiološke situacije) kao i moguće nadopune (poboljšanje epidemiološke situacije) uputa navedenih u ovim Uputama.

 

Duboko uvjereni kako smo iz prethodnog razdoblja izašli jači i kao takvi osviješteni o važnosti i značaju uloge nastavnika, predanosti roditelja i fleksibilnosti naše djece, s nadom kako ćemo sve pozitivno iz prethodnog razdoblja znati ugraditi i utkati na korist podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava na području KSB, svimučenicima, roditeljima, nastavnom i nenastavnom osoblju, stručnim suradnicima i ravnateljima želimo uspješnu novu školsku 2020./2021. godinu.