Općinski sud u Travniku u cjelosti je potvrdio optužnicu protiv Silve Vukanović, urbanističko – građevinske inspektorice i Ivice Sivonjića, pomoćnika načelnika za inspekcijski nadzor u Općini Travnik, saopćeno je Kantonalnog tužilaštva u Travniku.

 

 

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona dana 28.12.2021. godine  podiglo je optužnicu protiv 1. Silve Vukanović zbog izvršenog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, te 2. Ivice Sivonjić zbog izvršenog krivičnog djela nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Optužnica je u cijelosti potvrđena od strane Općinskog suda u Travniku dana 11.01.2022. godine.

 

Pod tačkom 1. Optužnice, optuženoj Silvi Vukanović se stavlja na teret da je kao službena osoba u Federaciji  ne obavivši svoje službene dužnosti drugome pribavila korist i  teže povrijedila prava drugog, na način da je  postupajući u svojstvu urbanističko-građevinskog inspektora u Službi za inspekcijski nadzor općine Travnik u periodu od 26.08.2015. godine pa nadalje, u vršenju dužnosti u predmetu inspekcijskog nadzora dogradnje i nadogradnje stambenog objekta  vlasništvo H. H. u ulici *** broj 3 u Travniku, nije postupila po odredbama Zakona o građenju SBK i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službi za upravu općine Travnik tako što je propustila da donese Rješenje kojim  je  bila i dužna narediti vlasniku objekta H. H. da ukloni bespravno izgrađene dijelove objekta i vrati objekat u prvobitno stanje  čime je pribavila korist  H. H. u vidu zadržavanja  postojećeg bespravno izgrađenog dijela objekta, dok je oštećeni D. A. trpio štetne posljedice te bespravne gradnje jer je njegovo pravo u pogledu korištenja njegovog objekta teško povrijeđeno.

 

Pod tačkom 2. Optužnice, optuženom Ivici Sivonjić stavlja se na teret da je nesavjesno postupio u vršenju dužnosti zbog čega je pravo drugog teško povrijeđeno, na  način da je  kao službena osoba u svojstvu pomoćnika načelnika za inspekcijski nadzor  u organu državne službe općine Travnik u okviru rukovođenja  službom za inspekcijski nadzor,  u vremenskom periodu od 26.08.2015. godine pa nadalje, očito nesavjesno postupao u vršenju dužnosti u predmetu inspekcijskog nadzora dogradnje i nadogradnje stambenog objekta  vlasništvo H. H. u ulici *** broj 3 u Travniku, propustio vršiti  dužni nadzor nad radom inspektorice  Silve Vukanović, na način da  nije postupio u skladu  sa  odredbama  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi općina Vitez, koji ga obavezuje da vrši kontrolu rada inspektora, tako što nije dao nalog da, u skladu sa Zakonom o građenju SBK Rješenje kojim  je  bila inspektorica bila  dužna narediti vlasniku objekta H. H. da ukloni bespravno izgrađene dijelove objekta i vrati objekat u prvobitno stanje, te je takvim ne postupanjem  oštećeni D. A. trpio štetne posljedice te bespravne gradnje jer je njegovo pravo u pogledu korištenja njegovog objekta teško povrijeđeno.

 

(Kantonalno tužilaštvo SBK)