Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH, na sjednici održanoj 21.01.2004.godine donijelo je Odluku o imenovanju predsjednika i sudaca Općinskog suda u Travniku i odredivanju datuma početka rada novoosnovanog suda, od 01.03.2004.godine.

 

Od navedenog datuma prestali su sa radom osnovni sudovi u Travniku,Novom Travniku i Vitezu. U Općinski sud u Travniku imenovano je 13 sudaca, a iz reda imenovanih sudaca na mjesto predsjednika suda, istom odlukom imenovan je Goran Dujić.

 

Nadležnost Općinskog suda u Travniku utvrđena je Zakonom o sudovima u FBIH, te je pored tadašnje tri općine, ista proširena i na općinu Busovača. Općinski sud u Travniku ima Privredno odjeljenje za cijeli SBK/KSB, a od 2005.godine preuzima i Odjeljenje za registraciju posłovnih subjekata, koje je do tada bilo u nadležnosti Kantonalnog suda u Novom Travniku. Od 1.12. 2006. godine, u Općinskom sudu u Travniku formira se i Prekršajno odjeljenje, kada su  prestali sa radom tadašnji Općinski sudovi za prekršaje u Travniku, Novom Travniku,Vitezu i Busovači.

Ovo odjeljenje ima u nadležnosti i predmete iz oblasti carina i poreza za cijeli SBK/KSB. Broj sudaca sa tadašnjih 13, je povećan na 25, a uz 7 stručnih saradnika, broj nosilaca pravosudne funkcije je sada 32. – kaže predsjednik Suda, Goran Dujić.

 Od formiranja Općinskog suda u Travniku, u proteklih 18 godina kontinuirano se ulagalo u infrastrukturu, opremu i edukaciju kadrova. Prema ocjenama mjerodavnih institucija ova isnstitucija je jedna od najuspješnijih.

 

  • Posłovna politika Suda je kontinuirano ułaganje u zgradu, opremu i Ijudske resurse. ođeni ovom politikom, prvenstveno smo izvršili adaptaciju vanjskog izgleda zgrade suda, obnavljajući fasadu, potom redovito adaptiramo pojedine urede izvodeći molerske radove, te zamjenu podnih obloga, adaptirali smo zemljišno-knjižni ured, pisarnice suda, izgradili smo i opremili potkrovlje zgrade, investirali u zamjenu stolarije zajedno sa zaštitnim žaluzinama u prizemlju zgrade, adaptirali arhivski prostor uz ugradnju namjenskih polica za odlaganje arhiviranih spisa,izvršili izgradnju wc-a za invalide,prilagodili pristup osobama sa invaliditetom na ulazu u zgradu,rukohvatima u prijemnim kancelarijama ,kao i obezbjeđenjem multifunkcionalne sale za potrebe suđenja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom. Vrši se redovna nabavka uredskog namještaja, računarska i tehnička oprema se u kontinuitetu obnavljala, a na početku rada suda ,krenuli smo sa tri pisaće mašine , a sada gotovo svaki ured u prosjeku ima po dva računara, uz konferencijsku salu koja ima veći broj računara za potrebe rada pripravnika i volontera.Imali smo obavezu da izvršimo nabavku licenci za određeni broj računara,a jedan dio licenci je doniran od strane VSTV BIH.

Potom smo izvršili nabavku profersionalnih scenera, budući da je VSTV BIH uveo obavezu sceniranja svih ulaznih dokumenata u CMS-u. – navodi predsjednik Dujić.

Od tri pisaće mašine i oronule zgrade do modernog suda
Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku

Posebna pažnja posvećene je edukaciji kadrova.

  • Edukacija i školovanje, ułaganje u obrazovanje, je još jedan moto koji nas je vodio sve ove godine, tako je jedan broj uposlenika završio prekvalifikaciju, polaganje stručnih ispita, jedan dio uposlenika je stekao više i visoko obrazovanje, potom polaganje pravosudnih ispita. Stalno se podstiče napredak u obrazovanju, jer samo na taj način možemo postojeći kadar podići za stepenicu više, a iskustvo koje je već stečeno u radu može biti dodatni faktor radnog uspjeha. Naš cilj je da uposlenici budu obučeni za obavljanje više poslova i zadataka, ide se ka izvrsnosti,s ciljem da se ne dozvoli da odsustvo nekog uposlenika zaustavi proces rada,te smo u tom smislu donijeli nekoliko Naredbi o provođenju mentorstva,u smislu prenošenja znanja sa jednog uposlenika na drugog. Pravilnik o mentorstvu, kao interni akt, donijeli smo još 2018.godine, a VSTV BIH je 2021.godine, utvrdio da postoji potreba za donošenjem istog. Može se słobodno reči da je sud bio pravna klinika za veliki broj mladih diplomiranih pravnika, o čemu je napisana i Monografija, za sve koji su obavljali praksu u sudu u svojstvu volontera ili pripravnika. Sa ponosom možemo istači ,da su naši volonteri i pripravnici imenovani na više pozicija stručnih saradnika, sudaca i tužitelja,ili obavljaju visokopozicionirane funkcije u drugim državnim institucijama.

Paralelno sa redovnim radom Općinski sud u Travniku je implementirao niz Projekata u saradnji sa VSTV BIH, ministarstvima ,upravama i agencijama.

  • Prvi projekat je bio uvodenje CMS, a kao dobar primjer za uspješno sprovođenje elektronskog upravljanja sudskim predmetima, bili smo sud koji su posjećivali drugi sudovi iz BIH, kojima smo svesrdno prenosili naše iskustvo i znanje.

Sljedeći važan projekat je bio, projekat USAID-a kada smo dobili priznanje za model sud, po američkim standardima poslovanja. Uspješno uređujemo web stranicu suda, uz pohvalu VSTV BIH, bili smo pilot sud za projekat elektronske narukvice, te prema  izvještaju, koji je objavio Opus d.o.o. Mostar, koji iznajmljuje softwer i opremu za elektronski nadzor, mi smo sud koji je  u implementaciji navedenog projekta, ostvario i najbolje rezultate u Federaciji BiH, Potom ističemo iProjekat harmonizacije ZK ureda, Projekat digitalizacije sudske arhive,digitalizacije  sudskog registra, sceniranje zemljišnih knjiga, uvođenje MELP programa za vođenje matične evidencije zaposlenika,do implementacije Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa, koji je podržan od strane  Vlada Holandije i Norveške, i u okviru kojeg su urađeni Memorandum o saradnji sa Kantonalnim sudom u Novom Travniku i Smjernice za parnični odjel. U okviru ovog projekta snimili smo i kratki film o pripremnom ročištu ,koji je distribuiran u ustanove za edukaciju sudaca i tužitelja (FBIH i RS), na fakultete i u druge pravosudne institucije.

U drugoj fazi ovog projekta „Reorganizacija poslovnih procesa u sudu“ koji je podržan od strane Kraljevine Švedske, u kojem je fokus na ulozi pripravnika i volontera i u kojem  smo pokazali zavidne rezultate u implementacij,izradili niz internih akata koje smo ustupili VSTV BIH, kako bi se isti koristili u daljnjoj implementaciji Projekta u drugim sudovima u BIH.. Izradili smo Plan integriteta koji se od 2018.godine intenzivno provodi, te smo donijeli i Strateški plan od 2021.-2023.godine (sada dopunjen sa  2024-tom godinom), a koji je potvrdila Stalna komisija VSTV BIH. – kaže predsjednik Suda.

U Općinskom sudu u Travniku uspješno implementiraju i Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, a pripremamo i Strategiju za sprovođenje rodne ravnopravnosti u sudu. Pored toga ostvarane je dobra saradnja sa lokalnim zajednicama, javnim institucijama i ministarstvima.

  • Ostvarujemo i dobru saradnju sa institucijama izvan pravosudnog sistema, kao što su komunalna preduzeća, centri za socijalni rad, kazneno popravni zavodi, Federalna geodetska uprava i drugi. Poseban segment saradnje se ostvaruje sa Sudskom policijom, održavanjem sastanaka, implementacijom Strategije sigurnosti, redovnim  izvještavanjem o stanju izdatih naredbi i prijedlozima za unapređenje zaštite i sigurnosti. Na završnoj konferenciji o IPA Projektima i unapređenju vođenja stečajnog postupka i ekonomskim efektima istog, imao sam izlaganje, među rijetkim predstavnicima pravosudnih institucija u BIH, čime je prepoznata uloga liderstva ovog suda među ostalim sudovima u BIH i zalaganje za  opravdanost Projekata, koji se podržavaju. – ističe predsjednik, Goran Dujić.