Nedjelja, 2. oktobar 2022. godine je Izborni dan u Bosni Hercegovini. Biračka mjesta će biti otvorena za glasanje od 07:00 do 19:00 sati. Birači, pored ostalih mogućnosti,  lokaciju svog biračkog mjesta mogu provjeriti i slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12.  Da bi mogao glasati birač na biračkom mjestu mora pokazati jedan od važeći dokumenata države Bosne i Hercegovine a to su Lična karta, Vozačka dozvola ili Pasoš. – saopćeno je Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH).

 

 

Bira se ukupno 518 članova sljedećih organa vlasti:

Predsjedništvo BiH: 3

Parlament BiH: Ukupno 42 – iz FBiH 28 (21 direktno i 7 kompenzacijski mandati), iz RS 14 (9 direktno i 5 kompenzacijski mandati)

Parlament FBiH: 98 (73 direktno i 25 kompenzacijski mandati)

Predsjednik i potpredsjednici RS: 3

Narodna skupština RS: 83 zastupnika (63 direktno i 20 kompenzacijski mandati)

Kanton 1 (Unsko-sanski Kanton): 30

Kanton 2 (Posavski Kanton): 21

Kanton 3 (Tuzlanski Kanton): 35

Kanton 4 (Zeničko-Dobojski Kanton): 35

Kanton 5 (Bosansko-podrinjski Kanton-Goražde): 25

Kanton 6 (Srednjobosanski Kanton): 30

Kanton 7 (Hercegovačko-neretvanski Kanton): 30

Kanton 8 (Zapadnohercegovački Kanton): 23

Kanton 9 (Kanton Sarajevo): 35

Kanton 10: 25

Ovjereno je 145 političkih subjekata (90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija) za učešće na Općim izborima  2022. godine.

Opći izbori u BiH 2022 – osnovne informacije

Međutim, na glasačkom listiću će se naći ukupno 127 političkih subjekata jer se 8 stranaka pojavljuje na izborima samo u okviru koalicije, a 10 političkih stranaka nemaju ovjerene kandidatske liste.

Dakle, ukupno 127 političkih subjekata (72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata) će se naći na glasačkim listićima na Općim izborima u BiH zakazanim za 02. oktobar 2022. godine.

Ovjereno je i na glasačkim listićima se nalaze imena 7.258 kandidata, po organima vlasti:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine  10 kandidata

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 752 kandidata

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 1.230 kandidata

Narodna skupštinu Republike Srpske 1.429 kandidata

Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske  31 kandidat

Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine 3.806 kandidata

 

Centralna izborna komisija BiH je 25.08.2022. godine donijela Odluku o zaključivanju i potvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za Opće izbore 2022. godine i objavljivanju broja birača za svaku izbornu jedinicu sa stanjem na dan 18.08.2022. godine u 24:00 sati. Prema navedenoj odluci 3.368.666 birača su upisana u izvode iz Centralnog biračkog spiska za Opće izbore 2022. godine i to:

– broj redovnih birača je 3.277.490

– broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 6.124

– broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 15.086

– broj birača koji glasaju putem pošte je 63.264

– broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 6.702

 

Opći izbori u BiH 2022 – osnovne informacije

Od ukupnog broja birača 3.368.666 njih 14.222 se nalazi na izvodu i Centralnog biračkog spiska za glasanje putem mobilnog tima.

Na Općim izborima 2022. godine angažirano je više od 50.000 redovnog i vanrednog osoblja izborne administracije:

7 članova Centralne izborne komisije BiH

58 stalnih i 37 privremenih službenika u  Sekretarijatu Centralne izborne komisije BiH

571 član u 143 općinske/gradske izborne komisije

217 službenika u općinskim/gradskim centrima za birački spisak

Oko 50.000 članova i zamjenika članova biračkih odbora

Oko 450 angažiranih službenika u Glavnom centru za brojanje

Ukupno je određeno  5.903 biračkih mjesta:

– 5418 redovnih biračkih mjesta

– 7 biračkih mjesta odsustvo/lično (raseljeni unutar BiH)

– 105 biračkih mjesta za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima

– 352 mobilna tima

– 21 biračko mjesto u diplomatsko-konzularnim predstavništvima  Bosne i Hercegovine u 15 država.

Rad izborne administracije, proces glasanja i brojanja glasova nadzirat će više od 60 000 akreditiranih posmatrača.

Najveći broj su posmatrači političkih subjekata koje akreditiraju općinske/gradske izborne komisije u Bosni i Hercegovini. Očekujemo da će ih biti akreditirano više od 50.000.

Centralna izborna komisija BiH akreditira posmatrače udruženja građana iz BiH, međunarodnih vladinih i nevladinih organizacije i dijelom posmatrače političkih subjekata (samo one koji posmatraju rad CIK BiH i GCB).

Centralna izborna komisija BiH je do 29.09.2022. godine akreditirala 3.767. Broj je promjenjiv jer se međunarodni posmatrači mogu akreditirati sve do dana izbora.

Procjena je da će Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštati 12.528.000 KM.

Od toga su najveći izdaci za naknade članovima i zamjenicima članova biračkih odbora u iznosu od oko 6.795.000 KM, za nabavku papira i štampanje glasačkih listića 1.500.000 KM i poštanski troškovi slanja glasačkih paketa u inostranstvo u iznosu od 1.270.000 KM.

Na inicijativu Centralne izborne komisije BiH i Radne grupe za praćenje realizacije zadataka iz nadležnosti institucija i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini vezanih za provođenje Općih izbora 2022. godine koja je formirana od strane Ministarstva sigurnosti BiH, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH donio je 10.08.2022. godine Odluku o formiranju Operativnog štaba akcije „Opći izbori 2022“ zaduženo za sigurnosni aspekt izbornog procesa u BiH.

U Operativnom štabu akcije “Opći izbori 2022” su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA-e), Granične policije BiH, Centralne izborne komisije BiH, entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova  Policije Brčko Distrikta BiH.

Opći izbori u BiH 2022 – osnovne informacije

Novine na ovim izborima bitne za javnost, prije svega za birače su:

– Uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva izrađeno je 6.090 sigurnosnih ekoloških štambilja, za svako biračko mjesto po jedan. Sigurnosnim štambiljom se utvrđuje autentičnost i sigurnosna ispravnost glasačkog listića. Štambilj će se otiskivati na prednjoj strani glasačkog listića, u donjem lijevom uglu, ispod uputstva za glasanje. Pored sigurnosnog štambilja s desne strane potpisuje se ovlašteno lice, tj. član  biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića.

– Precizirane su odredbe koje se odnose na pomoć drugog lica. Da bi ostvario pravo pomoći drugog lica, birač mora dokazati predsjedniku biračkog odbora dokumentom izdatim od nadležnog organa da je slijep ili fizički nesposoban, dok nepismenost dokazuje upisanim XX ili praznom rubrikom u polju za potpis na identifikacionom dokumentu.

– Glasačka kabina / paravan je okrenuta prema biračkom odboru i posmatračima kako bi se spriječila mogućnost slikanja ili zamjene listića.

U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta zabranjeno je objavljivati rezultate istraživanja javnog mijenja u vezi s glasanjem i izborima. Ta zabrana traje od petka, 30. septembra od 07:00 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja odnosno traje od 01.10.2022. godine u 70:00 sati ujutro do 19:00 sati 02.10.2022. godine.

U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

Zabranjena je svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.

 

Opći izbori u BiH 2022 – osnovne informacije