Načelnik Općine Travnik,Admir Hadžiemrić, raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja.

U akademskoj 2016./2017.g. dodijeliti će se ukupno 90 stipendija redovnim studentima. Za prvu godinu fakulteta dodijeliti će se 12 stipendija, za drugu godinu 23 stipendije, za treću godinu 23 stipendije, za četvrtu godinu 18 stipendija, za  petu godinu 12 stipendija, za šestu godinu 2 stipendije.

I u akademskoj 2016./2017.g. Općina Travnik dodijelit će  ukupno 30 stipendija za studente deficitarnih zanimanja. Ove stipendije predviđene su za studente Elektrotehnike, Arhitekture, Građevine, Geodezije, Prirodno-matematičkog fakulteta – odsjek matematika i fizika, te studente Rudarskog, Geološkog i Poljoprivrednog fakulteta. Za prvu godinu dodjelit će se 4 stipendije, za drugu godinu 6 stipendija, za treću godinu 7 stipendija, za četvrtu godinu 7 stipendija, za petu godinu 3 stipendije i za šestu godinu 3 stipendije.

Konkurs ostaje otvoren od 20.02.2017.godine do 10.03.2017.godine, do 15,30 sati.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu;

“Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu Ul. Konatur bb, 72270 Travnik”

Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Travnik (www.opcinatravnik.com.ba) i na protokolu Općine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije“, „Ne otvaraj“.