Načelnik Općine raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja sa područja općine Travnik u akademskoj 2017./2018.godini, redovni studentima i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja.

 

Konkurs ostaje otvoren od 14.05.2018.godine do 04.06.2018.godine, do 15,30 sati. Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu;

“Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu

Ul. Konatur bb, 72270 Travnik”

Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Travnik (www.opcinatravnik.com.ba) i na protokolu Općine. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije“, „Ne otvaraj“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komisija za odabir stipendista će nakon završenog bodovanja pristiglih prijava objaviti Rang listu studenata na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.

Na web stranici Općine Travnik  mogu se preuzeti tekstovi konkursa , prijavni obrazac i potrebne izjave.