Prema zaključcima Općinskog vijeća do 21.09.2018.godine traje javni uvid u Nacrt Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ“, lokalitet „Rozencvajg – Zelena pijaca – Čabruša – Bosanska ulica – Obdanište” i Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“, lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ ,Travnik

 

Nacrt Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg – Zelena pijaca – Čabruša – Bosanska ulica – Obdanište”, Travnik i Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“, Travnik, izloženi su u Centru za pružanje usluga građanima – Centru za dozvole Općine Travnik, svakog radnog dana do 21.09.2018. godine, u vremenu od 07.00 – 16.30 sati. Nacrti se takođe mogu preuzeti na linkovima ispod teksta.

Kako bi zainteresovani dobili sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja , kao stručno lice određena je Azra Kadrić-Čolić, stručni savjetnik za planiranje te stoga preporučujemo da je ,prije uvida kontakirate radi ekspeditivnosti i efikasnosti i zakažete termin.

Kontakt telefon: 030 509 057

E-mail: [email protected]

U cilju omogućavanja dodatnog vremena građanima da nakon javnog uvida mogu svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na izložene Nacrte planskih dokumenata dostaviti u pisanoj formi odlučeno je da se Glavna javna rasprava održi 25.09.2018. u Velikoj sali Općine Travnik, sa početkom u 16,00 sati.

Svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja zainteresovani mogu u pisanoj formi dostaviti putem Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 24.09.2018. godine, do 13,00 sati.

Obrasci za primjedbe i sugestije mogu se preuzeti na linku ispod testa ili u Centru za pružanje usluga građanima – Centru za dozvole, Općine Travnik.

U toku javne rasprave, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnijela prijedloge, primjedbe ili mišljenja u vezi sa Nacrtom planskih dokumenata u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti pred Nosiocem izrade.