Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju  Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava broj: 01-11.7-360/2020 od 4.5.2020.godine,  Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisuje

 

Javni poziv

za dodjelu finansijskih sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti

 

I PREDMET

Pozivaju se pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnost da se prijave na ovaj javni poziv kako bi se istim obezbjedila sredstva za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesec april 2020. godine definisane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM.

II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE (ZAHTJEVA) I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Prijavu (Zahtjev) na ovaj javni poziv mogu podnijeti samo ona pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona, ako ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite (lista zabranjenih djelatnosti po KD BiH 2010.godine može se preuzeti ovdje);
 • Da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 29.02.2020. godine;
 • Da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020. godine) do dana objave ovog javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
 • Da imaju kod Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine prijavljene zaposlene za mjesec u kojem traže sufinansiranje minimalne neto plate za zaposlene.

Napomena: (U obrtničkim djelatnostima pravo na sufinansiranje imaju i vlasnici obrta i to naknade u visini 50% minimalne neto plate definisane Općim kolektivnim ugovorom).

Na ovaj javni poziv nemaju pravo podnošenja prijave (zahtjeva):

 • Javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
 • Privredna društva čiji su žiro računi blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
 • Privredna društva koja su pod stečajom i likvidacijom.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti podnose Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesec aprili 2020. godine na obrascu koji se može preuzeti OVDJE, kao i na web stranici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona u dijelu pod nazivom Obrasci.

Uz  popunjen obrazac Zahtjeva potreno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (za fizička lica/obrtnike);
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
 • Obavijest o razvrstavanju subjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod za statistiku);
 • Ovjerenu (od strane Porezne uprave) Specifikaciju uz isplatu plate za uposlenike (Obrazac 2001) ili ovjerenu Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za februar 2020. godine;
 • Za radnike kojima je istekao ugovor o radu i/ili koji su sporazuno prekinuli radni odnos potrebno je priložiti dokaze – ugovor o radu ili sporazum o raskidu ugvora o radu, pojedinačno po radniku.

Priloženi dokumenti moraju biti ovjereni od strane nadležnih organa.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE (ZAHTJEVA) SA TRAŽENOM                       DOKUMENTACIJOM I ROK ZA PRIJAVU

Zbog povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa COVID 19 ovjeren i potpisan Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu privrede SBK elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected], sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti”

Zahtjev i tražena dokumentacija koju pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom dostavljaju putem elektronske pošte tj. e-maila smatrat će se primljenim nakon što pošiljaoc od strane primoca dobije potvrdu da je e-mail kojeg su poslao zaprimljen u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona u skladu sa članom 16.  Zakona o elektronskom dokumentu F BiH ( “Sl. Novine F BiH” broj: 55/13-1).

Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove prema podnosiocima zahtjeva, te zadržava pravo da zahtjev u cijelosti, djelimično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora, a prispjela dokumentacija se neće vraćati.

Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 7 (sedam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

V KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA

 • Ministar privrede imenuje Komisiju koja razmatra primljene zahtjeva i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Komisija).
 • Komisija je dužna dati zadatak obaviti u roku ne dužem od 7 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
 • Komisija podnosi izvještaj o svome radu Ministru privrede s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
 • Prijedlog Komisije Ministar privrede upućuje Vladi Srednjobosanskog kantona koja donosi odluku o dodjeli sredstava.
 • Sa korisnicima sredstava Ministarstvo privrede zaključuje ugovor o implementaciji odobrenih sredstava.
 • Nadzor i provjeru namjenskog korištenja sredstava od strane korisnika sredstava vršit će Komisija za nadzor koju imenuje Ministar privrede.
 • Ukoliko se utvrdi da je korisnik sredstava nenamjenski utrošio sredstva, korisnik sredstava dužan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na račun Vlade Srednjobosanskog kantona u roku od 30 dana kada je Ministarstvo privrede pisanim putem to od njega zatražilo. U suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organima protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva.
 • Ukoliko korisnik sredstava nije utrošio cjelokupan iznos doznačenih sredstava za realizaciju odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na račun Vlade Srednjobosanskog kantona u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje
 • Korisnici sredstava obavezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dužni su dostaviti Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava po propisanom obrascu “Izvještaj po Javnom pozivu o utošku sredstava” (Izvještaj o utrošku sredstava april) sa prilozima, najkasnije u roku do 15 dana od dana okončanja programa, odnosno od dana isteka roka predviđenog za realizaciju programa.

OSTALE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/ 511 -217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: [email protected]

Preuzmite neophodne dokumente na linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava

Zahtjev za dodjelu sredstava

Lista djelatnosti kojima je zabranjen rad naredbama Federalnog

Izvještaj po Javnom pozivu