Na osnovu odredbi člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i Saglasnosti Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj: 01-04.1-7806/21-35 od 11.11.2021. godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

viši referent – geometar 1 (jedan) izvršilac, u sjedištu u direkcije Kantonalne uprave za šumarstvo

Opis poslova (propisanih odredbom člana 76. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB., Dio X. Unutrašnje organizacije Kantonalne uprave za šumarstvo):

Viši referent – geometar obavlja slijedeće poslove i radne zadatke: Radi na prikupljanju podataka za uspostavu i održavanje katastra šuma i šumskog zemljišta za područje Kantona (državna i privatna šuma); vrši unošenje podataka izmejrenih geodetskim instrumentima, različitim geodetskim metodama i posredno prikupljanje – analizom i preuzimanjem podataka iz postojećih baza (službenih evidencija, projektnih dokumentacija i sl.), te obradu prikupljenih podataka u odgovarajućim informacijskim sistemima; učestvuje u izradi šumskoprivrednih osnova za državne i privatne šume u aktivnostima iz vlastite nadležnosti; u saradnji sa nadležnim službama učestvuje u postupku obnavljanja i obilježavanja postojećih granica državnih šuma i šumskog zemljišta, kao i u postupku utvrđivanja i postavljanja novih graničnih znakova; prikuplja podataka bespravno zauzetih šuma i šumskog zemljišta; učestvuje u postupcima odobravanje doznake i sječe šume u privatnom vlasništvu (identifikacija parcela na terenu, utvrđivanje prava posjeda i vlasništva na nekretninama i dr.); učestvuje u radu mješovitih komisija formiranih od strane nadležnih službi i Uprave (zamjena zemljišta, uspostava prava služnosti i zakupa, pretvorba šumskog zemljišta u druge namjene, izdvajanje šumskog zemljišta iz šumskih kompleksa, eksproprijacija i komasacija zemljišta i dr.); učestvuje u izradi godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o radu; pruža stručnu pomoć odjeljenjima Uprave na identifikaciji parcela u svim slučajevima odnosno po ukazanoj potrebi; vodi evidenciju i bazu podataka o geodetskoj opremi; obavlja i druge poslove iz nadležnosti ovog radnog mjesta po nalogu šefa Službe; za svoj rad odgovoran je šefu Službe.

Uslovi prijema:

Kandidati koji se prijave na Javni oglas moraju ispunjavati opće uslove propisane odredbom člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je punoljetan/a,

da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe,

da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i

da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove propisane odredbom člana 76. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB., Dio X. Unutrašnje organizacije Kantonalne uprave za šumarstvo:

SSS/ IV stepen, srednje geodetska škola – geodetski tehničar

radno iskustvo u struci: (najmanje 10 mjeseci nakon sticanja SSS, srednje geodetske škole – geodetski tehničar)

položen stručni ispit iz geodetske djelatnosti i položen stručni ispit

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Izvod iz matične knjige rođenih,

Diploma ili svjedodžba o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme,

Uvjerenje koje sadrži period u kojem je radni staž ostvaren, izdato od poslodavca ili PIO/MIO; Shodno članu 19. Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koji obavljaju namještenici („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/05 i 29/06), kao radni staž predviđen u članu 19. Uredbe, računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž, ostvaren u skladu sa zakonom,

Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini (ne starija od 6 mjeseci),

Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (ne starija od 6 mjeseci),

Uvjerenje položenom stručnom ispitu iz geodetske djelatnosti,

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz član 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Napomena:

 

U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit i stručni ispit iz geodetske djelatnosti ali je iste dužan položiti u roku od 6 mjeseci od prijema u radni odnos shodno članu 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti dokaze o opštoj zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.

Prijem u radni odnos vršit će se na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca shodno odredbama člana 28. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“, „Oslobođenje“, „Dnevni list“ i objavite će se na  web stranici Vlade SBK.

Prijave sa priloženom dokumentacijom slati putem PTT, ili direktno predati na protokol Vlade SBK/KSB., zapečaćeno/kovertirano (sa, na poleđini koverte, ispisanim imenom i prezimenom te adrese stanovanja) na adresu:

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kantonalna uprava za šumarstvo

Ul. Aleja Konzula bb.

72270 Travnik

i sa naznakom “za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos  – NE OTVARATI” Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.