Pravni fakultet Univerziteta u Travniku  bio je organizator međunarodne naučno-stručne konferencije „BiH: izazovi 2019-2029“ na kojoj su učešće uzela 44 učesnika iz četiri države, među njima akademici, profesori, sudije, advokati i tužioci.

 

Takođe, bio je prisutan i veliki broj gostiju iz državnih i nevladinih organizacija te medija. Tokom konferencije upriličena je i inauguracija dekana Pravnog fakulteta acc. prof. dr. Džemala Najetovića u akademika Evropske akademije nauka.

Učesnici konferencije su raspravljali o izazovima sa kojima se BiH susreće u 2019. godini, te izazovima koji joj predstoje u narednom desetljeću. Radovi sa konferencije bit će objavljeni u Zborniku radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku. Izloženi su generalni zaključci upućeni vladajućim strukturama u BiH. Učesnici konferencije izjavili su da se protive negiranju drugih i drugačijih te da osuđuju sve oblike ispoljavanja mržnje i diskriminacije. Saglasni su da nacionalizam i paternalizam nikome ne pomažu; naprotiv, nanose veliku štetu narodima, nacijama, državama i čovječanstvu uopšte. Nadalje, pravo je dinamična, aktivna intelektualna djelatnost čovjeka koja se svakodnevno mijenja i prilagođava društvu i čovjeku te postoji potreba njegovog stalnog normativnog ažuriranja.

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku organizovao međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Inače, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku je dobio akreditaciju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, što studentima garantuje priznate diplome u BiH, ali i u inostranstvu. Fakultet posjeduje dva kampusa: jedan u Srednjobosanskom kantonu (nadomak Sarajeva) i drugi u Tuzlanskom kantonu (nadomak Tuzle). Nastava se izvodi na sva tri ciklusa studija (dodiplomski, magistarski i doktorski), i to uz primjenu evropskih standarda u sistemu predavanja, vježbi, organizaciji studija, nastavnim planovima i programima, kao i u ocjenjivanju, a što je usklađeno sa bolonjskim procesom. Nastava i vježbe su interaktivnog karaktera i izvode se po najsavremenijim metodama. Nadalje, Fakultet okuplja ugledne domaće i inostrane profesore, a obezbijeđena je i maksimalna saradnja sa domaćim i inostranim univerzitetima.

Konačno, i ova konferencija je samo još jedan od pokazatelja da Pravni fakultet, u skladu sa svojom misijom i vizijom, uspješno promoviše naučni rad i saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.