U skladu sa Odlukom o organizovanju i provođenju javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005-2025 broj: 01-02-894-1/2020 od 16.12.2020. godine, koju je donijela Skupština Srednjobosanskog kantona, organizuje se  Javni uvid / Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Travnik 2003-2025.

 

Grafički i tekstulani dio Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Travnik 2003-2025 dostupan je na web stranici Vlade SBK/KSB (Ministarstvo prostornog uređenja, povratka i stambenih-poslova), i web stranici Općine Travnik.

Svi zainteresovani građani mogu izvršiti  uvid u Plan u periodu od 10. do 31. 03. 2021. godine od 15,00 – 17,00 sati u velikoj sali u zgradi Općine Travnik, gdje će biti organizovano prisustvo sručnih osoba za davanje informacija i kao knjiga u koju će prisutni moći  upisati mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt planskog dokumenta, koje mogu dostaviti i putem elektronske pošte na adresu: [email protected].

Javne tribine za sve općine SBK/KSB održat će se po utvrđenom planu termina, uz učešće općinskih i kantonalnih organa uprave, Nosioca pripreme i Nosioca izrade Plana, kao i svih zainteresovanih građana.

Javna tribina u Travniku za općinu Travnik i sve općine SBK/KSB održat će se dana 01.04.2021. godine sa početkom u 11,00 sati o čemu ćete biti blagovremeno upoznati.

Pozivaju se svi zainteresovani građani, udruženja građana i vijećnici općinskog vijeća Travnik da se aktivno uključe, izvrše uvid u Nacrt Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Travnik 2003-2025, te da najkasnije do 31.03.2021. godine, dostave  pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt planskog dokumenta, na adresu Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove općine Travnik, koja će iste proslijediti Nosiocu pripreme izrade Plana, na dalje postupanje.