Javni poziv za odabir korisnika budžetskih sredstava poticaja vodoprivredi, iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona u 2022 godini.

 

 

 

I. PREDMET POZIVA

Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodoprivrede i to:

1. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM

Sredstva za ove namjene su predviđena Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i u skladu sa Odlukom o usvajanju programa broj 01-11.7-6101/2022 korištenja budžetskih sredstava, s kriterijima raspodjele iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2022. godinu.

II. NAMJENA

Predviđena sredstva koristiti će se za:

A. FINANSIRANJE

a. Finansiranje izrade projektne dokumentacije za vodne objekte, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,

b. Finansiranje izgradnje vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS), (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,

c. Finansiranje održavanja vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS), (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,,

d. Finansiranje projektovanja, izgradnje ili održavanja objekata na javnom vodnom dobru ili vodnom dobru u cilju prevencije ili saniranja posljedica štetnog uticaja voda,

e. Finansiranje svih investicijskih poslova i nadzora nad izgradnjom vodnih objekata iz programa razvoja vodoprivrede Kantona

B. SUFINANSIRANJE

f. Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za vodne objekte, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,

g. Sufinansiranje izgradnje vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS), (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,

h. Sufinansiranje održavanja vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS), (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,,

i. Sufinansiranje projektovanja, izgradnje ili održavanja objekata na javnom vodnom dobru ili vodnom dobru u cilju prevencije ili saniranja posljedica štetnog uticaja voda,

j. Sufinansiranje svih investicijskih poslova i nadzora nad izgradnjom vodnih objekata iz programa razvoja vodoprivrede Kantona.

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na podnošenje zahtjeva po projektima iz oblasti vodoprivrede po ovom javnom pozivu imaju subjekti sa područja SBK i to

a) jedinice lokalne samouprave (JLS)

IV. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM POZIVU

Zahtjev mora biti urađen sadržajno po traženim elementima i potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu i to: Naziv projekta, 1. Osnovni podaci podnositelja zahtjeva, 2. Podaci o projektu, 3. Period provedbe projekta, 4. Područje provedbe projekta, 5. Projekat finansiranja, 6. Ekološki aspekti investicije, 7. Ostale aktivnosti.

Uz ovaj zahtjev potrebno je dostaviti i obavezne priloge:

1) Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj)

2) Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ukoliko je po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu),

3) Uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno, sa brojem ili popisom osiguranih osoba za obveznika)

4) Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu)

5) Rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti

6) Potvrda nadležne institucije o izmirenim neporeznih prihoda koncesionih i vodnih naknada

7) Kopija lične karte odgovorne osobe

8) Kopija aktivnog bankovnog računa/ potvrda iz banke.

:

1. Zahtjev za uključivanje u projekt

Pod pojmom Zahtjev za uključivanje u program podrazumijeva se uredno popunjen Obrazac „Zahtjev za uključivanje u program“.

Ukoliko Zahtjev za uključivanje u program nije ovjeren i potpisan od odgovorne osobe, odbiti će se i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije.

2. Obavezni prilozi

Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se traže od podnosioca prijave, kojima podnosilac prijave dokazuje da li je kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obaveze.

Prijave koje ne sadrže zahtijevanu dokumentaciju, bit će odbijene i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije.

Sva priložena dokumenta moraju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara.

JAVNI POZIV za odabir korisnika budžetskih sredstava poticaja vodoprivredi

V. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Komisija za razmatranje primljenih projekata na osnovu javnog poziva, vrednovanje primljenih projekata i sačinjavanje prijedloga odluke o dodjeli sredstava izvršit će ocjenu prijava i vrednovanje projekata na osnovu slijedećih kriterija:

OPŠTI USLOVI- eliminatorni uslovi

a) Potvrdu mjerodavne institucije o izmirenim direktnim i indirektnim poreskim obavezama i doprinosima ili sporazum sa nadležnom institucijom ili potvrdu nadležne institucije da isti nije poreski obveznik,

b) Da uredno ispunjavaju obaveze iz svih prethodno zaključenih ugovora o financiranju iz budžetskih sredstava, ukoliko su isti zaključeni, odnosno da su izvršili povrat dodijeljenih sredstava ukoliko je to zatraženo od relevantnih institucija,

c) Potvrda nadležne institucije o izmirenim vodnim i koncesionim naknadama,

d) ID- poreski broj,

e) Rješenje o obavljanju djelatnosti,

f) Broj aktivnog bankovnog računa- original potvrda banke računa,

g) Pravovremeno dostavljen popunjen obrazac za prijavu programa- zahtjev

Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u obzir i dalju obradu.

POSEBNI USLOVI-kriteriji za vrednovanje projekata sa bodovanjem

h) Efekti koji se postižu realizacijom projekta……………………. bodova 30

i) Stepen zaštite okoliša…………………………………………….bodova 30

j) Stepen samofinansiranja(za sufinansiranje)……………………bodova 20

k) Stepen zaštite ekosistema………………………………………..bodova 20

l) Smanjenje rizika od poplava(za finansiranje umjesto j)……….bodova 20

Na bazi navedenih kriterija izvršiti će se bodovanje u skladu sa prezentiranim

VI. POSTUPAK

Ministarstvo je dužno formirati Komisiju za utvrđivanje javnog poziva.

Komisija je dužna programom dati zadatak da obavi u roku koji nije duži od 20 dana od dana zatvaranja konkursa- javnog poziva.

Na bazi prikupljenih zahtjeva te programom i ovim pozivom definisanim kriterjima,

komisija sastavlja prijedlog odluke o dodjeli sredstava te uz izvještaj o radu prijedlog podnosi ministru na dalje postupanje. Odluku o dodjeli sredstava donosi Vlada Srednjobosanskog kantona i ista će biti objavljena u Službenim novinama SBK.

Broj prihvaćenih projekata – programa, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje korisniku, ovisit će isključivo od broja zahtjeva i visine planiranih sredstava.

VII. PREUZIMANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE

Potrebnu dokumentaciju za učešće na Javnom pozivu, pripremilo je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ista se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Vlade SBK www.sbk-ksb.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Travniku, ulica Prnjavor 16A svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati.

VIII. PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, šalju se lično ili preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Stanična 43

72270 Travnik

sa naznakom : „NE OTVARATI – Zahtjev po javnom pozivu za odabir korisnika budžetskih sredstava iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona u 2022. godini“.

Rok za dostavu programa – projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave javnog poziva.

Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

IX. TROŠKOVI PROJEKTA – PROGRAMA

U postupku javnog konkursa Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ne snosi nikakve troškove učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u potpunosti odbije, poništi javni poziv ili odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva neće snositi nikakvu odgovornost prema učesnicima poziva, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

X. OSTALE ODREDBE

Sa kandidatima čije se prijave prihvate, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad trošenjem istih u namijenjene svrhe.

Sve dopunske informacije vezane za poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 518 – 218 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: [email protected] .

Sve procedure imenovanja i nadzora definisani su u Programu utroška budžetskih sredstava za 2022. godinu.

Javni poziv je dio Programa poticaja vodoprivredi sa kriterijima utroška budžetskih sredstava za 2022 godinu.

Javni poziv

Obrazac 1

Obrazac 2

JAVNI POZIV za odabir korisnika budžetskih sredstava poticaja vodoprivredi