Općinski sud u Travniku najavljuje uspostavljanje i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine: Turbe, Nova Bila, Stojkovići, Bučići, Putiš, Rovna, Lugovi i Skradno.

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Turbe, Nova Bila, Stojkovići, Bučići, Putiš, Rovna, Lugovi i Skradno po novom premjeru, a sa područja Općine Travnik, Novi Travnik i Busovača da to svoje pravo prijave u Općinski sud u Travniku, zemljišnoknjižni ured, u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH, Službenom glasniku BiH, Dnevnom avazu, Večernjem listu, oglasnoj ploči suda i oglasnim pločama Općine Travnik, Novi Travnik i Busovače i to podneskom u dva primjerka, kao i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na temelju do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u novouspostavljenu zemljišnu knjigu za katastarsku općinu Turbe, Nova Bila, Stojkovići, Bučići, Putiš, Rovna, Lugovi i Skradno će se provoditi bez naplate sudskih taksi, jer sud ovaj postupak provodi po službenoj dužnosti.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Travniku soba br. 15., na adresiVezirska br. 2. svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Travniku, ulica Vezirska broj 2, 72270 Travnik.

PREDSJEDNIK SUDA

GORAN DUJIĆ